CFP: Transnational Hispaniola III, Port-au-Prince, Haiti, March 17-19, 2016: Kreyol, Spanish, English

6a00d8341bfae553ef01bb086497e4970d-800wi

ISPANYOLA TRANSNASYONAL III:

TEYORI AN PRATIK

PÒTOPRENS, AYITI. 17-19 MAS 2016

Tèm kòlòk la an jeneral:

Relasyon transfwontyè epi binasyonal ant pèp ayisyen epi pèp dominiken yo te toujou ekziste, epi yo kontinye ekziste.  Toulede kominote yo pataje yon reyalite sosyal, kiltirèl, ekonomik epi politik, epi sa a vin kreye yon espas pou dyaloge ki plen lespwa.  Kanmenm, lelit politik e ekonomik nan toude peyi yo fèmen je sou sa a osinon eseye kraze rapwochman sa yo, an favè yon diskou politik e sosyo-ekonomik pi akòkò.  Bout dènye de (2) sèminè Ispanyola Transnasyonal (Transnational Hispaniola, TH) yo, se te sèvi ak travay entèlèktyèl ak atistik pou yo transfòme tradisyon dominan ant ayisyanis ak dominikenis, sitou nan domèn pwodiksyon akademik, kilti politik, epi pedagojik, pou yo pa ranfòse eksplwatasyon, vyolans ki gen rapò ak sèks, epi dinamik sosyal ki fèmen moun deyò poutèt klas, sitwayanite, sèksyalite, lang, kilti, ras, ak kapasite yo.

Pandan n ap toujou kontinye ankadre pwodiksyon entelèktyèl ak kreyatif sa yo, ane sa a TH3 ap rive pi lwen nan vizyon li: nou pral kontribye nan fòmasyon pwofesè ak etidyan ayisyen. Apre tranblemanntè 2010 la, plizyè pwogram lite ranfòse edikasyon inivèsitè ann Ayiti, tankou Fulbright, yon Wenner-Gren Institutional Development Grant ann Ayitiepi lòt patenarya bilateral.  Pou nou kore pwojè sa yo epi pou n vanse vizyon TH la, moun ki reskonsab TH3 yo pral òganize kèk modil pedagojik ki pral pote vini yon Setifika nan Etid Ispanyola Transnasyonal pou etidyan ak pwofesè ki patisipe yo epi ekri yon dènye devwa.  Menm lè n ap fè yon konferans tradisyonel ane sa a, n ap mennen plizyè lot atelye pou kontribye sitou nan fòmasyon pwofesyonèl etidyan ak pwofesè ayisyen.

Tèm espesifik

Moun ki reskonsab yo enterese resevwa kontribisyon pami tèm sa yo:

 • Antwopoloji (metòdoloji oubyen teyori)
 • Atelye zèv da, pwezi, teyat, literati, oubyen reflèksyon sou tèm anwo yo
 • Devlopman
 • Dwa moun e/oubyen dwa migran, dwa fanm, dwa timoun, elatriye
 • Edikasyon, lang, lengwistik, oubyen alfabetizasyon
 • Etid iben/etid sou vil nan yon peyi
 • Idantite sèksyèl, seksyalite, ak lafanmi
 • Kominote djaspora oubyen transnasyonalis
 • Konfli ak lape
 • Lanviwoman, agwonomi, ekoloji
 • Lasyans ak teknoloji
 • Migrasyon, mobilite, depòtasyon
 • Mouvman sosyal
 • Politik kiltirèl nan fwontyè ayisyen-dominiken
 • Ras oubyen gwoup etnik
 • Relijyon
 • Tè ak pwodiksyon agrikòl
 • Touris, travay sèksyèl, izin, ekonomi enfòmèl, mache, elatriye
 • Pwojè ONG

Fòm pwoposizyon entèvansyon: 

PANEL: Pwoposizyon panèl yo pa ka gen plis pase kat (4) prezantasyon ladann, yon prezidan panèl, ak yon entèvenan. Pwopozisyon panèl yo dwe genyen yon tit, yon rezime panèl la, ak yon deskripsyon chak prezantasyon (150 mo maksimòm), enfòmasyon ak kowòdone chak moun k ap prezante ak twa mo kle.

ENDIVIDYEL: Yon moun kapab bay rezime yon prezantasyon sou rechèch li, menm jan ak lòt konferans, men òganizatè TH3 yo p ap pran anpil nan pwopozisyon sa yo paske yo pito pran panèl, atelye ak module. Pwopozisyon endividyèl yo dwe genyen yon tit, yon rezime (150 mo maksimòm), kowòdone moun nan ak twa mo kle.

ATELYE:  Ni yon moun pou kont li ni yon gwoup moun kapab pwopoze yon atelye ki kapab bay yon okasyon pou lòt moun devlope kapasite pwofesyonèl yo ki mache ak tèm anwo yo. Pwopozisyon atelye yo dwe pote yon tit, yon rezime (150 mo), kowòdone òganizatè ak twa mo kle.

MODIL:  Denyè opsyon pwopozisyon sa a se yon ti kou entansif ak detwa akademisyen pral bay etidyan, pwofesè ak lot pwofesyonèl ayisyen yon kou ki kapab dire dezètan. Menm lè modil sa yo ta dwa mache ak youn nan tèm TH3 yo, nou ankouraje nou entegre akademisyen ki pa travay sou pèp Ispanyola ditou.

Nou enterese nan modil ki ale fon nan yon sèl sijè, epi pwopozisyon yo dwe mete ladann kontni, teyori, epi/oubyen metòdoloji. Pwopozisyon ki reyisi yo dwe genyen: yon silabis ki esplike objèktif ak jan kou a pral mache, ki bay esperans sa etidyan sipoze konnen lè yo fini avèk modil la, ki bay sijè kou a (ak lèkti yon kou ki ka dire dezèdtan) ak pedagoji (devwa epi aktivite andan sal la), epi ki esplike jan nou pral evalye travay patisipan yo.

Yon pwopozisyon modil ta sipoze pote:

 1. Yon lèt entwodiksyon, kote òganizatè la dekri modil la, nonmen moun k ap patisipe ladan li avèk yon ti esplikasyon chak prezantasyon, aktivite pedagojik yo, epi nenpòt bezwen teknoloji.
 2. CV kout (3 paj maksimòm) chak moun k ap patisipe ak kowòdone yo.
 3. Silabis preliminè (ak lekti ki kapab itil prepare)

Akademisyen ki anseye nan pwogram Setifika a pral resevwa sibvansyon pou yo kapab patisipe nan TH3.

Lang ofisyèl kòlòk yo se kreyòl, panyòl, angle, epi franse. Tout prezantasyon ak diskou an franse pral tradwi an kreyòl.  Tanpri voye pwopozisyon entèvansyon nou yo, ak tout kesyon nou ta renmen poze yo, avan 31 oktob 2015 sou transnationalhispaniola@gmail.com.

HISPANIOLA TRANSNACIONAL III:

TEORIA EN PRACTICA

PUERTO PRINCIPE, HAITI, MARZO 17-19 2016

Tema del coloquio

Las relaciones tranfronterizas y binacionales entre las comunidades haitianas y dominicanas tienen una larga historia. El legado de complejas realidades compartidas a nivel cultural, social, y político ha creado espacios para un diálogo con gran potencial de utilidad práctica. A pesar de esto, las élites en ambos países en muchos casos han ignorado o reprimido la expresión de lo que éstos tienen en común, y han favorecido un discurso divisivo a nivel político y socio-económico. El objetivo the las anteriores conferencias de la Hispaniola Transnacional (TH) en Santo Domingo y los Estados Unidos fue la utilización de trabajo académico y la expresión artística para transformar los paradigmas dominantes en la producción de conocimiento dominicano y haitiano, la cultura política y la pedagogía que reproduce la explotación de clase, la violencia de género, y la exclusión social en relación a ciudadanía, sexualidad, lenguaje, fenotipo y habilidad.

Mientras continuamos trabajando en la promoción de la producción creativa e intelectual, como en anteriores ocasiones, Hispaniola Transnacional III avanza esta misión un paso más adelante: THIII aspira a hacer una contribución a la educación y formación de los asistentes, con un énfasis especial en los estudiantes y profesorado en las universidades haitianas. Como resultado del terremoto de 2010, se lanzaron numerosas iniciativas enfocadas en el fortalecimiento de la educación superior en Haití a través del intercambio educativo, como el programa del US Fulbright, la beca para el desarrollo intelectual institucional, el Programa de desarrollo institucional Wenner-Green y colaboraciones universitarias bilaterales. Para apoyar estos proyectos, al tiempo que profundizamos el impacto producido por anteriores conferencias  TH, los organizadores facilitarán módulos educativos con el fin de ofrecer un Certificado en Estudios de La Hispaniola Transnacionala los profesores y estudiantes haitianos y otros profesionales que asistan a módulos específicos durante el coloquio y que completen un proyecto final. Además de ser una conferencia académica tradicional, invitamos a los participantes a considerar impartir un módulo educacional (ver abajo).

Temas

Los organizadores están interesados en cualquiera de los siguientes temas:

 • Antropología
 • Artes de la interpretación y visuals
 • Conflicto y resolución
 • Derechos humanos y asuntos legales
 • Desarrollo y/o organizaciones no-gubernamentales
 • Diásporas y transnacionalismo
 • Educación y/o lenguaje y/o linguística y/o alfabetización
 • Estudios medioambientales o ecológicos
 • Fronteras Hatiano-Dominicana
 • Género y/o sexualidad
 • Metodología de la investigación
 • Migración, mobílidad y/o deportación
 • Movimientos sociales
 • Planificación urbana
 • Producción agrícola o de la tierra
 • Raza y etnicidad
 • Religión
 • Tecnología y ciencia
 • Turismo, trabajo sexual, factorias, economías informales, mercados
Formas de Propuestos:

PANEL: Los paneles no deberían incluir más de cuatro presentaciones, un moderador, y un comentarista. Las propuestas de panel deben incluir un título y un abstracto del panel, abstractos de las presentaciones individuales (150 palabras), información de contacto de los participantes, y tres palabras clave.

INDIVIDUAL:  Se podrán enviar abstractos de papeles individuales acerca de su trabajo de investigación, como en conferencias tradicionales, pero los organizadores solo aceptarán un número limitado de estas propuestas. Propuestas individuales deberán incluir un título, un abstracto de 150 palabras, información de contacto del/de la participante, y tres palabras clave.

TALLER: Una persona (o grupo de académicos) podrá enviar un abstracto para un taller que ofrezca a los asistentes la oportunidad de desarrollar habilidades en la gestión de proyectos relacionados a los temas de TH listados anteriormente. Propuestas deberán incluir un título, un abstracto de 150 palabras, la información de contacto del/de los/las organizador/es/as, y tres palabras clave.

MODULOS: Esta última opción es para mini-cursos, impartidos por dos o tres académicos a estudiantes, profesores, y otros profesionales haitianos. Aunque los módulos tienen que estar conectados a un tema de TH, las propuestas también pueden integrar académicos cuyo trabajo no es sobre La Hispaniola o poblaciones en La Hispaniola.

Estamos particularmente interesados en módulos de un solo tema, y las propuestas deberían incorporan un resumen específico del contenido, la teoría, y/o los métodos. Propuestas que sean aceptadas para los módulos deberán incluir un programa de curso delineando objetivos de aprendizaje específicos, una descripción del tema a ser impartido (una breve descripción de las lecturas, temas de la lección, etc. para un curso de dos horas), pedagogía efectiva (tareas y actividades para la clase), y medidas de evaluación razonables (informes orales, exámenes, producciones artísticas, etc).

Las propuestas de módulo deberán incluir la siguiente información:

 1. Una carta de presentación escrita por el organizador principal del módulo que incluya una descripción del módulo, una lista de los participantes y una descripción breve de sus contribuciones, actividades pedagógicas propuestas, y las necesidades tecnológicas para el módulo.
 2. C.V. abreviado (máximo de 3 páginas) por cada participante, con información de contacto.
 3. Programa de curso preliminar.

Aquellos académicos que impartan módulos para el Programa de Certificado recibirán subvención financiera para su asistencia y participación en TH3.

Los idiomas oficiales de la conferencia son creol, español, ingles y francés. Todas las presentaciones en francés serán traducidas al creol. Por favor envíe su propuesta hasta el 31 de octubre 2015 a transnationalhispaniola@gmail.com.

TRANSNATIONAL HISPANIOLA III:

THEORIES INTO PRACTICES

PORT-AU-PRINCE, HAITI, MARCH 17-19, 2016

Colloquium Theme:

Transborder and binational relations between Haitian and the Dominican Republic have permeated throughout history. The legacies of the social, cultural, economic, and political realities shared by both societies and their diasporas have created important solidarities and promising spaces of dialogue. Political and economic elites in both countries have, for the most part, ignored and/or tried to suppress these expressions of commonality, in favor of more divisive political and socio-economic discourses. The goal of the previous Transnational Hispaniola (TH) conferences in Santo Domingo and in the United States was to use scholarship and creative expression to transform dominant paradigms in Dominican and Haitian knowledge production, political culture, and pedagogy that reproduce class exploitation, gender-based violence, and social exclusion on the basis of citizenship, sexuality, language, culture, phenotype, and ability.

While continuing to foster intellectual and creative production as before, Transnational Hispaniola III takes a further step: THIII seeks to make a deliverable contribution to the education and training of students and faculty at Haitian universities. In the aftermath of the 2010 earthquake, several initiatives began working toward strengthening higher education in Haiti through educational exchanges, such as the US Fulbright program, a Wenner-Gren Institutional Development Grant, and bilateral university collaborations. To support these projects and deepen the impact of TH conferences, the organizers will offer a Certificate in Transnational Hispaniola Studies to Haitian students, professors, and other professionals who attend specific modules during the colloquium and complete a final project. In addition to a traditional academic conference, organized around panels and workshops, we also encourage participants to consider teaching an educational module (see below).

Topics

The organizers are interested in submissions on any of the following topics:

 • Anthropology
 • Conflict and resolution
 • Development and/or Non-governmental organizations
 • Education, Language, or Literacy
 • Environmental Studies or Ecology
 • Gender and/or Sexuality
 • Haiti-DR Borderlands
 • Human Rights and Legal Issues
 • Land and/or agricultural production
 • Migration, mobility, or deportation
 • Performance and Visual Arts
 • Race and Ethnicity
 • Religion
 • Research Design
 • Science and Technology
 • Social Movements
 • Tourism, Sex Work, Factories, Informal Economies, Markets, etc.
 • Transnationalism and diasporas
 • Urban planning

Proposal Types:

PANEL: Panel submissions should comprise no more than four presentations, a chair, and discussant. Panel proposals should include a title and abstract for the panel, paper abstracts (150 words), participant contact information, and three keywords.

INDIVIDUAL:  A person may submit an abstract for an individual paper on their research, as in traditional conferences, but the organizers will accept only a limited number of these proposals. Individual paper proposals should include a title, an abstract of 150 words, participant contact information, and three keywords.

WORKSHOP:  A person (or group of scholars) may submit an abstract for a workshop that offers attendees the opportunity to develop deliverable skills related to the TH themes above. Proposals should include a title, an abstract of 150 words, contact information for the organizer(s), and three keywords.

MODULE:  This final option comprises a short course, taught by two or three scholars to Haitian students, professors, and other professionals. Though modules must link to a TH-related theme, proposals may also integrate scholars whose research is not on Hispaniola or among Hispaniolan populations.

We are particularly interested in single-topic modules, and proposals should incorporate specific discussions of content, theory, and/or method. Successful proposals for the modules must include a syllabus that outlines specific learning outcomes, describes the subject to be delivered (a brief description of readings, lecture topics, etc. for a two-hour course), effective pedagogy (assignments and in-class activities), and reasonable evaluative measures (oral reports, exams, artistic production, etc.).

Module Proposals should include the following information:

 1. A one-page cover letter from the module’s principal organizer that includes a description of the module, a list of participants and a brief description of their contributions, proposed pedagogical activities, and any technological needs for the module.
 2. Short CVs (max 3 pages) of every participant, with contact information.
 3. Preliminary syllabus

Those scholars who teach modules for the Certificate Program will receive financial subvention for their attendance and participation at TH3.

The official languages of the conference are Kreyòl, Spanish, English, and French. All presentations in French will be translated into Kreyòl.  Please send any questions and your submission by October 31, 2015 to transnationalhispaniola@gmail.com.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s